Technologie

Czym są i jak przebiegają ekspertyzy hydrologiczne? – poradnik

ekspertyzy hydrologiczne

Informacje dotyczące zasięgu zalewania danego terenu podczas powodzi oraz stanu jego nawodnienia w normalnych warunkach są bardzo istotne. Mogą bowiem okazać się  przydatne przed planowanym wykonaniem dużej inwestycji budowlanej lub przy prowadzeniu działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody. W takich przypadkach dobrym wyborem wydaje się zlecenie do realizacji tzw. ekspertyzy hydrologicznej.

Czym jest ekspertyza hydrologiczna?

Ekspertyzy hydrologiczne są działaniami przeprowadzanymi w obrębie dziedziny nauki, jaką jest hydrologia. Hydrologia zajmuje się badaniem wody w środowisku przyrodniczym. Istota ekspertyzy hydrologicznej polega na rozpoznaniu warunków wodnych na danym terenie oraz określeniu ich wpływu na otoczenie przyrodnicze. Ekspertyza wskazuje również czynniki kształtujące dane warunki hydrologiczne. Analizy te pomóc mogą w rozwiązywaniu wielu problemów występujących przy projektowaniu budynków oraz związanych z ochroną środowiska.

W jakim celu wykonywane są ekspertyzy hydrologiczne?

Ekspertyzy hydrologiczne warto przeprowadzić m.in. w następujących przypadkach:

  • w celu oceny stopnia ryzyka zagrożenia powodziowego,
  • na potrzeby opracowań eksperckich wykorzystywanych w trakcie trwania postępowań sądowych,
  • dla lepszego poznania stanu nawodnienia środowiska przyrodniczego,
  • dla potrzeb projektów z zakresu gospodarki wodnej,
  • w celu rozpoznania warunków wodnych na początkowych etapach przygotowania planu inwestycyjnego.

Hydrogeologia stosowana

Mianem hydrogeologii stosowanej określić można działania ukierunkowane na związek wód podziemnych z gospodarką. Hydrogeologia to zespół badań zajmujących się oceną zasobów wód podziemnych. Tego rodzaju badania przeprowadzane są m.in. przy odnawianiu kopalń oraz wykonywaniu tuneli czy innych wykopów budowlanych. Niezwykle ważnym elementem pracy hydrogeologa jest skrupulatne określanie poziomu zanieczyszczeń wód podziemnych oraz kierunków ich migracji. Badania uzyskane dzięki hydrogeologii stosowanej są wykorzystywane przy regulacji poziomu wód gruntowych.

Kto dokonywać może ekspertyz hydrologicznych?

Wykonywanie specjalistycznych badań oraz analiz tworzących ekspertyzy hydrogeologiczne leży w gestii osób posiadających pełne kwalifikacje naukowe I te wynikające z doświadczenia pracy w danym zawodzie. Szczegółowe wymagania, jakie spełnić musi osoba chcąca wykonywać ekspertyzy hydrologiczne, wynikają z ustawy „Prawo Wodne”. Wspomniane kwalifikacje zdobyć można poprzez ukończenie odpowiednich kierunków studiów. Szczególnie ważnym elementem jest jednak doświadczenie, jakie w okresie swojej pracy zdobędzie hydrolog. W tym przypadku nieoceniona wydaje się możliwość wspólnej pracy z doświadczonymi hydrologiami.

Jakie podmioty świadczą usługi w zakresie ekspertyz hydrologicznych?

Jeżeli dana osoba zdecyduje się na przeprowadzenie ekspertyzy hydrologicznej, musi mieć pewność, że zostanie ona wykonana z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm. Od jej wyniku zależy bowiem poczynienie często bardzo kosztownych inwestycji lub wdrożenie w życie programów środowiskowych, które wymagają dużych nakładów organizacyjnych oraz ekonomicznych. Należy więc mieć pewność przede wszystkim, że ostateczna ekspertyza jest w pełni zgodna ze stanem faktycznym. Na rynku znaleźć można wiele firm zajmujących się omawianą dziedziną. Przed wyborem konkretnej warto zapoznać się z opiniami na jej temat. Często zdarza się również tak, że w kształtowaniu ekspertyz hydrologicznych swój udział mają naukowcy oraz pracownicy naukowi uniwersytetów. Ich udział szczególnie często zauważalny jest, gdy daną ekspertyzę zlecają lokalne bądź państwowe jednostki administracyjne. Koszt dobrze przeprowadzonej analizy zależy od bardzo wielu czynników. Wymienić można tutaj m.in. obszar przeprowadzenia badań, trudności związane ze sprawnym prowadzeniem prac oraz termin, w jakim dana grupa hydrologów musi przedstawić ostateczne ustalenia.

Ekspertyza hydrologiczna jest przydatnym narzędziem dostarczającym cennych informacji o stanie hydrologicznym danego terenu. Warto więc z niego korzystać, zwłaszcza gdy planuje się ponieść duży nakład finansowy lub wysiłek organizacyjny.

źródło: hgs.waw.pl – odwodnienia wykopów Warszawa

Related Articles

Czy inwestycja w osuszacz adsorbcyjny jest konieczna?

Redakcja

Czy niszczarki biurowe sprawdzą się w Twojej firmie?

Redakcja

Na czym polega technika cięcia wodą? Najczęściej zadawane pytania

Redakcja

Dodaj komentarz